Actualiteiten december 2017

Het is nog geen 31 december 2017…
  1. De drempel om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt € 2.300 (excl btw). Maak de afweging of u nog dit jaar een investering wilt doen of deze beter door kunt schuiven naar 2018
  2. Mocht een bedrijfsmiddel waarop KIA van toepassing is binnen 5 jaar afgestoten worden dan is er desinvesteringsbijtelling (DIB) van toepassing waardoor een gedeelte van de KIA terug betaald moet worden. Dateert dit bedrijfsmiddel uit het jaar 2013 dan kan DIB voorkomen worden als het vanaf het jaar 2018 afgestoten wordt. Op alle bedrijfsmiddelen aangeschaft t/m 2012 is de DIB al komen te vervallen in 2017.
  3. Per 1 januari 2018 wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) aangepast. Vanaf dan heeft de werknemer recht op vakantiebijslag over overwerkvergoeding. Er is géén overgangsregeling getroffen dus ook over overwerk dat voor 1 januari 2018 is verricht maar na 1 januari 2018 wordt uitbetaald moet vakantiebijslag betaald worden
  4. Voeg indien mogelijk zorgkosten samen. Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar én er geldt jaarlijks een drempel die bepaald wordt door de hoogte van het inkomen. Alleen kosten die boven de drempel uitstijgen zijn aftrekbaar.
  
Schenkingen
Voor 2017 geldt een belastingvrije schenking van ouders aan kinderen van € 5.320,-.
De algemene vrijstelling bedraagt € 2.129,-. Deze geldt voor iedereen, dus ook voor kleinkinderen die een schenking ontvangen van hun grootouders.
Kinderen van 18 t/m 39 jaar kunnen éénmalig een belastingvrije schenking van € 25.526,- ontvangen van de ouders. Deze éénmalige schenking kan verhoogd worden naar € 53.176,- als de schenking wordt gebruikt voor het betalen van een dure studie. Dit bedrag kan verder verhoogd worden naar € 100.000 als deze verband houdt met de eigen woning.
De schenking voor de eigen woning moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan gebruikt worden én geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.
Deze éénmalige verhoogde vrijstelling is ook van toepassing als de ontvanger 40 jaar of ouder is en de partner is nog geen 40 jaar. Dit moet notarieel. Let op: als er al eerder gebruik gemaakt is van de verhoogde vrijstelling dan gelden er aparte regels.
Neemt u contact met ons op voor informatie en advies, het opstellen van een schenkingsovereenkomst en het doen van de schenkingsaangifte.
 
 
Fiscale veranderingen 2018
De Tweede Kamer is akkoord met het Belastingplan 2018 zoals gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Het is wachten op een akkoord van de Eerste Kamer.
Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is nog niet goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Een aantal onderwerpen daaruit zijn overgeheveld naar het Belastingplan 2018 dat al wel is goedgekeurd door de Tweede Kamer.
Voor de meest actuele informatie over de fiscale veranderingen in 2018 klik hier.
 
 
Einde regeling aftrek op restschulden eigen woning
Als er na verkoop van een woning een restschuld over blijft dan kan de rente over deze restschuld voorlopig nog in aftrek gebracht worden. Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode 29 oktober 2012 t/m 31 december 2017. De maximale periode voor aftrek van rente bedraagt 15 jaar vanaf het moment van ontstaan. Voor restschulden ontstaan vanaf 1 januari 2018 is deze regeling niet van toepassing.
 
 
Loonkostenvoordeel (LKV) en Jeugd-Lage Inkomensvoordeel (LIV)
Per 1 januari 2018 gaat de regeling LKV in. Deze heeft betrekking op oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking die vanuit een uitkeringssituatie in dienst genomen of gehouden worden. De LKV vervangt het systeem van premiekortingen en het voordeel kan oplopen tot € 6.000 per jaar per werknemer als wordt voldaan aan de voorwaarden.
Naast de LIV die al per 1 januari 2017 was ingevoerd komt daarbij per 1 januari 2018de Jeugd-LIV. Deze heeft betrekking op jongeren van 18 t/m 21 jaar en het voordeel kan oplopen tot € 3.286 per jaar per werknemer als wordt voldaan aan de voorwaarden.
Het UWV bepaalt het recht en de hoogte van de bedragen welke uitbetaald worden aan de werkgever. Dit gebeurt automatisch na afloop van het jaar.
 
 
Terugvragen btw bij oninbare vorderingen
Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 worden per 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. Dat betekent dat vanaf de eerste btw aangifte van 2018 de btw hiervan teruggevraagd moet worden.
Ligt de uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? Dan kan de btw teruggevraagd worden in het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.
 
 
Administratie 2010 mag door de versnipperaar
De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is tenminste 7 jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2010 en eerdere jaren kunt vernietigen.
Als u de btw over de aankoop of verbouwing van een pand heeft teruggevraagd, moet u de btw-boekhouding 10 jaar bewaren. Dit geldt ook voor uw loonadministratie.
Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen etc.) mogen nooit worden weggegooid.
Lees verder…
 
 
Facturen opstellen rondom de jaarwisseling
Let u er bij het opstellen van facturen rondom de jaarwisseling op dat u de datum in het jaar van levering en/of de verleende dienst laat vallen.
 
 
Kasgeld- en voorraadopname
Als laatste: let u erop dat u, indien van toepassing, aan het einde van het jaar een opname doet van het aanwezige kasgeld, de voorraad goederen tegen de inkoopprijs opneemt en eventueel een optelling maakt van het onderhanden werk per 31 december 2017. Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van de jaarrekening over 2017.
 
 
Beperkte openingstijden kantoor rondom de feestdagen
Rondom de feestdagen is ons kantoor gesloten op maandag 25 december en dinsdag 26 december a.s.
Verder gelden er afwijkende openingstijden van woensdag 27 december t/m vrijdag 29 december a.s.: wij zijn dan geopend van 9.00 tot 12.30.
 
 
 
Bij deze wensen wij u
 
Prettige feestdagen & een succesvol 2018
 
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
 


< terug