Actualiteiten december 2016

Het is nog geen 31 december 2016…
  1. De drempel om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt € 2.300 (excl btw). Maak de afweging of u nog dit jaar een investering wilt doen of deze beter door kunt schuiven naar 2017.
  2. Als u overweegt om een plug-in hybride auto te kopen doe dat dan dit jaar nog want dan kunt u nog 60 maanden profiteren van het lagere bijtellingspercentage van 15%. Vanaf 2017 is het bijtellingspercentage voor deze auto’s 22%. LET OP: als u overweegt om een reguliere auto te kopen dan kunt u beter wachten tot 2017 want dan is het bijtellingspercentage van deze auto 22%. Op dit moment is het bijtellingspercentage 25% en dat blijft dan de eerste 60 maanden zo dus dat is minder gunstig.
 
Schenkingen
Voor 2016 geldt een belastingvrije schenking van ouders aan kinderen van € 5.304,-.
Voor kleinkinderen geldt een schenkingsvrij bedrag van € 2.122,-.
Kinderen van 18 t/m 39 jaar kunnen éénmalig een belastingvrije schenking van € 25.449,- ontvangen van de ouders. Deze éénmalige schenking kan verhoogd worden naar € 53.016,- als de schenking wordt gebruikt voor het kopen, verbouwen van een huis, het aflossen van de hypotheek of restschuld van de verkochte eigen woning of het betalen van een studie. Deze éénmalige verhoogde vrijstelling is ook van toepassing als u 40 jaar of ouder bent en uw partner is nog geen 40 jaar. Dit moet notarieel. Let op: als er al eerder gebruik gemaakt is van de verhoogde vrijstelling dan gelden er aparte regels. Mocht u het niet meer allemaal kunnen regelen in 2016 dan kan dat opgelost worden door een schenking te doen van € 1 met een beroep op de inhaalvrijstelling.
Vanaf 2017 mag er € 100.000 belastingvrij geschonken worden verband houdende met de eigen woning. De regeling geldt alleen als de ontvanger (en/of zijn partner) van de schenking een leeftijd heeft van 18 t/m 39 jaar. Als er in 2015 en 2016 gebruik gemaakt is van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan geldt er een ingewikkelde overgangsregeling.
 

Fiscale veranderingen 2017
De Eerste en Tweede Kamer hebben inmiddels ingestemd met de aangekondigde veranderingen.
Voor de meest actuele informatie over de fiscale veranderingen in 2017 klik hier.
 
 
Langere handhavingstermijn Wet DBA
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).
Vanaf 1 mei 2016 gelden bestaande VAR’s niet meer maar gooi deze niet weg want hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar!
Omdat er nog teveel vragen en onduidelijkheden zijn is handhavingstermijn opgeschort tot 1 januari 2018 en mogelijk wordt deze termijn nog verder verlengd. Gedurende deze tijd is men terughoudend in de handhaving van de nieuwe regels en zal waar nodig ondersteuning gegeven worden aan werkgevers. Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van modelovereenkomsten.
Klik hier voor meer info en de stand van zaken.
 
 
Aftrek kosten huurwoning als deze voor de onderneming word gebruikt
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over het mogelijk zakelijk aanmerken van de de huur en de gebruikerslasten (energie/gemeentelasten) van een huurwoning als minstens 10% van de woning als werkruimte gebruikt wordt.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een einde aan alle onduidelijkheid gemaakt door deze regeling af te schaffen. Kosten voor een zelfstandige werkruimte in zowel een koopwoning als een huurwoning blijven wel gewoon aftrekbaar.
 

Pensioen in eigen beheer
Er is een wetsvoorstel aangekondigd dat het vanaf 2017 als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Er komen drie keuzes: de reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden bevroren, het pensioen kan ineens worden afgekocht (korting wordt afgebouwd van 2017 t/m 2019) of het pensioen kan worden omgezet in een oudedagsverplichting. Welke keuze voor u het meest interessant is, is afhankelijk van veel factoren. Voor het afkopen of omzetten van het pensioen is goedkeuring van uw partner nodig. Deze moet namelijk gecompenseerd worden voor het verlies aan pensioenrechten. Naast directe financiële compensatie zijn er ook diverse andere mogelijkheden.
De deadline was al doorgeschoven van 1 januari 2017 naar 31 maart 2017 maar de precieze details en voorwaarden om gebruik te maken van deze coulanceregeling moeten nog nader uitgewerkt worden in een beleidsbesluit.
Het meest recente nieuws is dat de Staatssecretaris op dinsdag 19 december j.l. op het allerlaatste moment heeft besloten dit wetsvoorstel bij de Eerste Kamer tegen te houden. De fiscale gevolgen van dit wetsvoorstel moeten eerst onderzocht worden. Ook heeft de Staatssecretaris aangegeven dat er een wijziging van de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voorgesteld zal worden.
 

Verbod op inhoudingen op het wettelijk minimum loon
Op 1 januari 2017 wordt weer een deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht: de verplichting om minimaal het wettelijk minimum loon uit te betalen. Inhoudingen die ertoe leiden dat het uit te betalen bedrag lager wordt dan het minimumloon zijn dus verboden.
Er zijn twee uitzonderingen: huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Hiervoor gelden specifieke regels.
 

Loonkosten en lage-inkomensvoordeel (LIV)
Per 1 januari 2017 wordt er een nieuwe vorm van loonkostenvoordeel van kracht: het lage-inkomensvoordeel. Voor werknemers met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon kan het voordeel oplopen tot € 2.000 per jaar per werknemer als wordt voldaan aan de voorwaarden. Het UWV bepaalt het recht en de hoogte van de bedragen welke uitbetaald worden aan de werkgever. De regeling geldt ook voor bestaande werknemers die aan de voorwaarden voldoen.
 

AOW-leeftijd stijgt verder
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt dit 67 jaar en 3 maanden en vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd hangt af van de geboortedatum. Voor iedereen die geboren is na 30 september 1955 is de exacte AOW-leeftijd nog niet bekend maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Vijf jaar van te voren is bekend wanneer er AOW ontvangen wordt.
 

Administratie 2009 mag door de versnipperaar
De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is tenminste 7 jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2009 en eerdere jaren kunt vernietigen.
Als u de btw over de aankoop of verbouwing van een pand heeft teruggevraagd, moet u de btw-boekhouding 10 jaar bewaren. Dit geldt ook voor uw loonadministratie.
Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen etc.) mogen nooit worden weggegooid.
Lees verder…
 
 
Facturen opstellen rondom de jaarwisseling
Let u er bij het opstellen van facturen rondom de jaarwisseling op dat u de datum in het jaar van levering en/of de verleende dienst laat vallen.
 

Kasgeld- en voorraadopname
Als laatste: let u erop dat u, indien van toepassing, aan het einde van het jaar een opname doet van het aanwezige kasgeld, de voorraad goederen tegen de inkoopprijs opneemt en eventueel een optelling maakt van het onderhanden werk per 31 december 2016. Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van de jaarrekening over 2016.
 

Beperkte openingstijden kantoor rondom de feestdagen
Rondom de feestdagen is ons kantoor gesloten op maandag 26 december 2016.
Verder gelden er afwijkende openingstijden van dinsdag 27 december 2016 t/m vrijdag 30 december 2016: wij zijn dan geopend van 9.00 tot 16.00.
 
 
Bij deze wensen wij u
 
Prettige feestdagen & een succesvol 2017
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.


< terug